CZ   EN

Informácie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookiesOchrana osobných údajov

Kto je autorom týchto internetových stránok a prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

Autorom internetových stránok www.mojepreklady.net, prevádzkovateľom pri spracovávaní osobných údajov a zároveň aj poskytovateľom komerčných prekladateľských služieb je Marián Hikaník, Papradno 182, 018 13, Slovenská republika. IČO: 46156984, DIČ: 1048830596. Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri, ktorý vedie Okresný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-19007. (OŽP-A/2011/03191-2).

Používanie osobných údajov

Tieto internetové stránky nie sú zamerané na zbieranie či spracovávanie osobných údajov. Pri Vašej návšteve webu však dochádza k spracovávaniu IP adresy počítača alebo zariadenia, z ktorého pristupujete na internetové stránky. Deje sa to iba v miere, ktorá je technicky nevyhnutná na samotné fungovanie internetových stránok. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem autora internetových stránok na riadnom fungovaní internetových stránok.

V prípade zaslania e-mailovej správy na kontaktnú e-mailovú adresu (uvedenú v sekcii Kontakt), môže autor tohto webu spracovávať bežné osobné údaje obsiahnuté v e-mailovej správe odosielateľa, na účely komunikácie s odosielateľom správy. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem autora internetových stránok na riadnom spravovaní internetových stránok a komunikácia s používateľmi či odosielateľmi správ.

Pri prijímaní a vybavovaní objednávok prekladateľských služieb dochádza k spracovaniu osobných údajov získaných od objednávateľa, v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zmluvy a povinností, ktoré z nej vyplývajú pre dodávateľa i objednávateľa prekladu. O spracovávaní takýchto údajov bude objednávateľ opätovne informovaný aj pri predzmluvnej komunikácii. Právnym základom je plnenie zmluvných povinností, vrátane povinností v rámci predzmluvných vzťahov.

Ukladanie alebo archivovanie osobných údajov

Autor týchto internetových stránok neukladá a nearchivuje žiadne osobné údaje získané v rámci Vašej bežnej návštevy internetových stránok. Osobné údaje získané v rámci komunikácie s návštevníkmi webu sú archivované iba v minimálnej, nevyhnutnej miere a na čas nevyhnutne potrebný na vybavenie účelu alebo splnenie prípadných zákonných povinností alebo práv.

Poskytovanie údajov tretím stranám, profilovanie, aizované rozhodovanie

Na týchto internetových stránkach nie sú v súčasnosti využívané žiadne služby či doplnkové moduly takých tretích strán, ako sú napríklad: mailingové, analyzačné či marketingové služby, prepojenia so sociálnymi sieťami atď. Vaše osobné údaje tak nie sú sprístupnené takýmto tretím stranám. Prístup k osobným údajom môže mať iba prevádzkovateľ a zmluvne zaviazaný poskytovateľ hostingových služieb pre prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nemá v úmysle ani ich prenos do tzv. tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľ nevyužíva profilovanie a osobné údaje nie sú spracovávané žiadnou formou aizovaného individuálneho rozhodovania.

Práva používateľov internetových stránok a komunikujúcich osôb

Ako používateľ týchto internetových stránok máte nasledujúce práva týkajúce sa Vašich osobných údajov: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania údajov, právo namietať spracovávanie osobných údajov, právo na prenos údajov, právo sťažovať sa dozornému orgánu. Podrobnejšie vysvetlenie k týmto právam je možné získať v Zákone o ochrane osobných údajov. U prevádzkovateľa je možné uplatniť uvedené práva písomne, zaslaním žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy.

Možnosť kontaktovania

V prípade ďalších otázok o osobných údajoch či súboroch cookies, ktoré sa týkajú týchto internetových stránok alebo Vašej komunikácie, ma môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

 

Cookies

V súčasnosti sa na týchto internetových stránkach pri bežnej návšteve neukladajú žiadne súbory cookies v počítači alebo zariadení návštevníka stránky.