SK   EN

Informace o ochraně osobních údajů a používaní souborů cookiesOchrana osobních údajů

Kdo je autorem těchto internetových stránek a správcem ve vztahu k Vašim osobním údajům?

Autorem internetových stránek www.mojepreklady.net, správcem při zpracování osobních údajů a současně také poskytovatelem komerčních překladatelských služeb je Marián Hikaník, Papradno 182, 018 13, Slovenská republika. IČO: 46156984, DIČ: 1048830596. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku, který vede Okresný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského rejstříku: 330-19007. (OŽP-A/2011/03191-2).

Používání osobních údajů

Tyto internetové stránky nejsou zaměřeny na sbírání či zpracování osobních údajů. Při Vaší návštěvě webu však dochází ke zpracování IP adresy počítače nebo zařízení, ze kterého přistupujete na internetové stránky. Děje se to pouze v míře, která je technicky nevyhnutelná pro samotné fungování internetových stránek. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem autora internetových stránek na řádném fungování internetových stránek.

V případě zaslání e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu (uvedenou v sekci Kontakt), může autor tohoto webu zpracovávat běžné osobní údaje obsažené v e-mailové zprávě odesílatele, pro účely komunikace s odesílatelem zprávy. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem autora internetových stránek na řádném spravování internetových stránek a komunikaci s uživateli nebo odesílateli zpráv.

Při přijímáni a vybavování objednávek překladatelských služeb dochází ke zpracování osobních údajů získaných od objednatele, v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy a povinností, které z ní vyplývají pro dodavatele i objednatele překladu. O zpracování těchto údajů bude objednatel opětovně informován i při předsmluvní komunikaci. Právním základem je plnění smluvných povinností, včetně povinností v rámci předsmluvních vztahů.

Ukládání nebo archivování osobních údajů

Autor těchto internetových stránek neukládá a nearchivuje žádné osobní údaje získané v rámci Vaší běžné návštěvy internetových stránek. Osobní údaje získané v rámci komunikace s návštěvníky internetových stránek jsou archivovány pouze v minimální, nevyhnutní míře a na dobu nezbytně nutnou pro vybavení účelu nebo ke splnění případných zákonných povinností nebo práv.

Poskytování údajů třetím stranám, profilování, aizované rozhodování

Na těchto internetových stránkách nejsou v současnosti využívány žádné služby či doplňkové moduly takových třetích stran, jako jsou například: mailingové, analytické či marketingové služby, propojení se sociálními sítěmi atd. Vaše osobní údaje tak nejsou zpřístupněny takovým třetím stranám. Přístup k osobním údajům může mít pouze správce a smluvně vázáný poskytovatel hostingových služeb pro správce. Správce nemá v úmyslu ani jejich přenos do tzv. třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Při zpracovávání Vašich osobních údajů správce nevyužívá profilování a osobní údaje nejsou zpracovávány žádnou formou aizovaného individuálního rozhodování.

Práva uživatelů internetových stránek a komunikujících osob

Jako uživatel těchto internetových stránek máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, právo na přenos dat, právo stěžovat se kontrolnímu orgánu. Podrobnější vysvětlení k těmto právům je možné získat v zákoně o ochraně osobních údajů. U správce je možné uplatňovat uvedené práva písemně, zasláním žádosti na adresu správce, nebo elektronicky, prostřednictvím e-mailové adresy.

Možnost kontaktování

V případě dalších dotazů o osobních údajích či souborech cookies, které se týkají těchto internetových stránek nebo vaší komunikace, mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

 

Cookies

V současnosti se na těchto internetových stránkách při běžné návštěvě neukládají žádné soubory cookies v počítači nebo zařízení návštěvníka stránky.