CZ   EN

CrystalDiskInfo

O diagnostikovaní a sledovaní stavu pevného disku pomocou technológie S.M.A.R.T ste už určite počuli. Ide o sledovanie tých parametrov, ktoré sú dôležité pre správny a bezchybný chod pevného disku. Tieto parametre sa počas životnosti a používania pevného disku môžu meniť a prudké zmeny v nich poukazujú na možnosť, že sa pevný disk onedlho pokazí. A keďže šťastie praje pripraveným, tak je vhodné občas tieto údaje skontrolovať, aby ste mohli včas podniknúť prípadné opatrenia, ktorými zabránite strate svojich cenných údajov.

Práve pri sledovaní a vyhodnocovaní parametrov, získaných z diagnostickej elektroniky pevného disku, Vám pomôže program CrystalDiskInfo, pre ktorý som pripravil aj slovenský preklad. Tento program prehľadne zobrazí všetky dôležité údaje o pevnom disku Vášho počítača, spolu s vyhodnotením toho, v akej „kondícii“ sa pevný disk nachádza. Program podporuje disky štandardu HDD i SSD a dokáže zobraziť aj iné informácie, ako je napríklad teplota disku, spôsob pripojenia, rýchlosť otáčania platní, veľkosť vyrovnávacej pamäte, verziu firmvéru a podporované funkcie.

Samozrejmosťou je aj zobrazenie všetkých možných diagnostických parametrov, podľa ktorých možno posúdiť stav disku. Výhodou oproti iným programom tohto typu je to, že opis jednotlivých parametrov je preložený do slovenčiny, takže presne viete čo Váš pevný disk už prestáva zvládať. Zobrazenie hodnôt jednotlivých parametrov je rozdelené do troch stĺpcov. V stĺpci s aktuálnymi hodnotami uvidíte číselné vyjadrenie, ktoré sa s pribúdajúcim vekom disku bude pravdepodobne približovať k údajom o hraničných hodnotách (tretí stĺpec). Čím sú aktuálne hodnoty bližšie ku hraničným hodnotám, tým je parameter horší a zväčšuje sa pravdepodobnosť zlyhania pevného disku. V takomto prípade sa samozrejme odporúča urýchlene zálohovať údaje, ktoré sú na disku uložené. Aby ste získali kompletný prehľad o stave disku aj v minulosti, sú v strednom stĺpci rozhrania programu uvedené najhoršie hodnoty, ktoré pevný disk dosahoval v priebehu svojej práce. Tento údaj je dôležitý najmä vtedy, keď sa vyskytuje chyba pevného disku, ktorá sa prejaví len za určitých špecifických okolností. Podľa týchto hodnôt môžete posúdiť, či sa pevný disk vo Vašom počítači, mal už niekedy aj horšie ako sa má v súčasnosti. :-). Veľmi zaujímavou funkciou je možnosť ovplyvnenia spotreby elektrickej energie a hluku, ktorý disk produkuje pri svojej činnosti. Zníženie týchto dvoch hodnôt je možné za cenu mierneho zníženia výkonu disku.

Do slovenčiny je preložené celé používateľské rozhranie programu a preklad je integrovaný priamo do programu. Po nainštalovaní programu štandardným spôsobom a po jeho prvom spustení, kliknite na tlačidlo Language (v prvej lište úplne vpravo), prejdite na časť O-Z a vyberte si slovenský preklad (Slovensky-Slovak). Po aktivovaní prekladu nie je nutné program reštartovať. Preklad programu je pravidelne aktualizovaný, z organizačných dôvodov na strane vývojára však môže byť priamo v programe integrovaná staršia verzia slovenského prekladu. V takom prípade si môžete najnovšiu verziu prekladu stiahnuť a nainštalovať pomocou príslušného odkazu pod týmto článkom. Ďalej pod odkazmi je uvedený aj zoznam a stručný opis základných parametrov diagnostického systému S.M.A.R.T.


Domovská stránka programuDomovská stránka programu + Inštalátor programuNajnovšia verzia prekladuNajnovšia verzia prekladuScreenshotUkážky z prostredia programu

 

Zoznam základných parametrov S.M.A.R.T.

Na základe žiadostí od viacerých používateľov programu som postupne zozbieral a preložil aj opis niektorých základných parametrov diagnostického systému S.M.A.R.T, ktoré dokáže zistiť a analyzovať program CrystalDiskInfo. Uvedený zoznam bol zostavený z verejne dostupných internetových zdrojov, nie je konečný a považujte ho prosím iba za zdroj všeobecných informácií. Presný význam parametrov sa môže u jednotlivých značiek pevných diskov aj odlišovať.

Názov parametra
slovensky
Názov parametra
anglicky
Opis parametra
Počet chybných čítaní
Read Error Rate
Zaznamenáva údaje, vzťahujúce sa na množstvo hardvérových chýb pri čítaní, ktoré nastali počas čítania údajov z povrchu disku. Hodnota vo formáte RAW má rôznu štruktúru pre rôznych výrobcov a častokrát nemá takú vypovedaciu hodnotu ako číslo v decimálnom formáte.
Teplota toku vzduchu
Airflow Temperature
Teplota toku vzduchu pri pevných diskoch Western Digital. Ide o rovnaký parameter ako teplota C2, aktuálna u niektorých modelov však môže byť nižšia o 50 jednotiek.
Dostupné rezervované miesto
Available Reserved Space
Disk Intel SSD zaznamenáva veľkosť dostupného rezervovaného miesta vo forme percent z rezervovaného miesta.
Časový limit - príkaz
Command Timeout
Počet operácií, ktoré boli prerušené kvôli časovému limitu pre pevný disk. Za normálnych okolností by sa táto hodnota mala rovnať nule. Ak je hodnota vyššia ako nula, pravdepodobne sú nejaké problémy s napájaním, alebo je dátový kábel zaoxidovaný.
Počet aktuálne podozrivých sektorov
Current Pending Sector Count
Počet nestabilných sektorov (takých, ktoré čakajú na premapovanie). Ak následne prebehne úspešný zápis alebo čítanie z nestabilného sektora, hodnota v tomto políčku sa zníži. Pri chybnom čítaní sa sektor nepremapuje, premapovanie sa vykonáva iba po chybnom zápise.
Záznam zlyhaní ECC
ECC Fail Record
Informácia o počte zlyhaní ECC
Počet zlyhaní pri vymazávaní (čip)
Erase Fail Count (Chip)
Parameter indikuje počet zlyhaní príkazu na vymazanie jednotky flash.
Počet zlyhaní pri vymazávaní (spolu)
Erase Fail Count (Total)
Parameter indikuje počet zlyhaní príkazu na vymazanie jednotky flash.
Počet továrensky zlých blokov
Factory Bad Block Count
Jednorazovo programovateľný (OTP) počet zlých blokov.
Informácia o verzii firmware
Firmware Version Information
Informácie o verzii firmware (ovládacieho softvéru zariadenia).
Zápisy hostiteľa
Host Writes
Zápisy hostiteľa udávajú počet zápisov, ktoré inicioval hostiteľský systém (napr. Windows)
Percento využitej životnosti
Percentage Of The Rated Lifetime Used
Priemerný počet vymazaní všetkých blokov na kanáli 0, vydelený špecifickým max. počtom vymazaní (10k pre MLC alebo 100k pre SLC). Hodnota sa udáva v percentách od 0 do 100 %.
Počet cyklov napájania
Power Cycle Count
Tento atribút udáva počet cyklov úplného zapnutia/vypnutia disku.
Čas fungovania (hodiny)
Power-On Hours
Počet hodín v zapnutom stave. Hodnota RAW tohto atribútu udáva celkový počet hodín (alebo minút či sekúnd, v závislosti od konkrétneho výrobcu), počas ktorých bol disk zapnutý.
Hodiny napájania
Power-on Hours
Počet hodín v zapnutom stave. Hodnota RAW tohto atribútu udáva celkový počet hodín (alebo minút či sekúnd, v závislosti od konkrétneho výrobcu), počas ktorých bol disk zapnutý.
Počet soft. zlyhaní
Program Fail Count
Táto hodnota vo formáte RAW obsahuje počet udalostí spojených so zlyhaním flashovacieho programu. Ak táto hodnota prekročí hodnotu 65535, zobrazuje sa stále hodnota 65535.
Počet soft. zlyhaní (čip)
Program Fail Count (Chip)
Táto hodnota vo formáte RAW obsahuje počet udalostí spojených so zlyhaním flashovacieho programu. Ak táto hodnota prekročí hodnotu 65535, zobrazuje sa stále hodnota 65535.
Počet soft. zlyhaní (celkovo)
Program Fail Count (Total)
Táto hodnota vo formáte RAW obsahuje počet udalostí spojených so zlyhaním flashovacieho programu. Ak táto hodnota prekročí hodnotu 65535, zobrazuje sa stále hodnota 65535.
Počet chýb pri čítaní "raw" dát
Raw Read Error Rate
Hodnota tohto atribútu závisí od počtu chýb pri čítaní a od stavu povrchu disku. Parameter indikuje množstvo chýb hardvéru pri čítaní z povrchu disku. Nízke hodnoty znamenajú, že môže byť prítomný problém s povrchom disku alebo hlavičkami pre zápis/čítanie.
Počet dosiahnutí konca pri čítaní
Read Channel Margin
Okraj kanálu počas čítania údajov. Presná funkcia tohto atribútu nie je verejne špecifikovaná.
Počet realokovaných sektorov
Reallocated Sector Count
Počet realokovaných (presunutých) sektorov. Ak pevný disk narazí na chybu pri čítaní, zápise alebo overovaní, označí daný sektor ako „realokovaný“ a prenesie údaje do špeciálne rezervovanej oblasti. Tento proces sa niekedy nazýva aj premapovanie. Realokované sektory sa nazývajú aj „premapované sektory“. Tento postup je dôvodom toho, prečo sa pri moderných pevných diskoch nenájdu počas testovania povrchu tzv. „zlé bloky“. Všetky zlé bloky sú totiž označené ako realokované. Pri zvyšovaní počtu realokovaných sektorov, väčšinou klesá rýchlosť zápisu alebo čítania pevného disku. Hodnota vo formáte RAW za normálnych okolností reprezentuje počet zlých sektorov, ktoré boli nájdené a realokované (premapované). Čím vyššia je hodnota tohto atribútu, tým viac sektorov na danom disku bolo realokovaných.
Počet realokačných udalostí
Reallocation Event Count
Počet operácií spojených s premapovaním. Hodnota RAW tohto atribútu zobrazuje celkový počet pokusov o prenos údajov z realokovaných sektorov do záložnej oblasti. Započítavajú sa úspešné i neúspešné pokusy.
Počet pokusov o prekalibrovanie
Recalibration Retries
Tento atribút inidikuje počet opätovných kalibrácií, ktoré boli vyžiadané (v prípade, že prvý pokus nebol úspešný). Zvyšovanie hodnoty tohto atribútu je príznakom problémov v mechanickom systéme pevného disku.
Zostávajúca životnosť jednotky
Remaining Drive Life
Udáva predpokladanú zostávajúcu životnosť jednotky. U SSD diskov klesá tento parameter zvyčajne rýchlejšie, ako pri klasických pevných diskoch.
Zostávajúca životnosť
Remaining Life
Udáva predpokladanú zostávajúcu životnosť jednotky. U SSD diskov klesá tento parameter zvyčajne rýchlejšie, ako pri klasických pevných diskoch.
Oznámené neopraviteľné chyby
Reported Uncorrectable Errors
Počet chýb, ktoré sa nepodarilo opraviť ani použitím hardvérovej funkcie ECC.
Počet chybných vyhľadávaní
Seek Error Rate
Množstvo chýb pri vyhľadávaní magnetických hlavičiek. Ak postupne zlyháva mechanický systém pre nastavovanie pozície, bude sa počet chýb zvyšovať. Takéto zlyhanie môže byť spôsobené mnohými faktormi, napríklad poškodením servo-pohonu alebo tepelnou rozťažnosťou pevného disku. Väčší počet chýb znamená zhoršujúci sa stav povrchu disku alebo mechanického systému, či obidvoch častí. Pevné disky Seagate častokrát udávajú hodnotu vo formáte RAW, ktorá je veľmi vysoká aj pri nových diskoch. V takýchto prípadoch sa nejedná o indikáciu zlyhania.
Čas potrebný na vyhľadanie
Seek Time Performance
Priemerný výkon magnetických hlavičiek pri vyhľadávaní. Ak táto hodnota klesá, pravdepodobne vzniká problém s mechanickým systémom disku.
Počet neopraviteľných chýb zistených off-line skenovaním Smart
Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
Neopraviteľné chyby, detegované počas off-line prehľadávania Smart.
Počet soft. opráv ECC
Soft ECC Correction Rate
Počet chýb, opravených softvérovou technikou ECC.
Počet soft. chýb pri čítaní
Soft Read Error Rate
Počet chybných záznamov mimo stopy.
Počet pokusov o softvérovú opravu chýb pri čítaní
Soft Read Error Rate stab
Neopraviteľné chyby pri čítaní, nahlásené operačnému systému.
Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní
Spin Retry Count
Počet pokusov o roztočenie pevného disku. V tomto atribúte sa udáva celkový počet všetkých pokusov o to, aby disk dosiahol plnú rýchlosť (ak prvý pokus nebol úspešný). Zvyšovanie hodnoty v tomto atribúte signalizuje problém v mechanickom systéme disku.
Čas na roztočenie platní
Spin-Up Time
Množstvo času, ktoré je potrebné na to, aby sa platne pevného disku pohybovali plnou rýchlosťou. Meria sa od stacionárnej polohy platní.
Počet spustení/zastavení
Start/Stop Count
Kontrola cyklov spustenia/zastavenia. Počet sa zvyšuje s každým zapnutím pevného disku, ak bol disk predtým úplne vypnutý (odpojené napájanie). Započítava sa aj prebudenie disku z režimu spánku.
Teplota
Temperature
Teplota pevného disku.
Priepustnosť disku
Throughput Performance
Všeobecný (celkový) výkon, čo sa týka priepustnosti pevného disku. Ak hodnota tohto parametra klesá, pravdepodobne čoskoro dôjde k problémom s diskom.
Počet chýb CRC Ultra DMA
Ultra DMA CRC Error Rate
Počet chýb v prenose údajov cez rozhranie s káblom.
Počet neopraviteľných sektorov
Uncorrectable Sector Count
Celkový počet neopraviteľných chýb pri čítaní alebo zápise sektora. Zvyšovanie hodnoty pri tomto indikátore poukazuje na poškodenie povrchu disku a/alebo problémy v mechanickej časti disku.
Počet chýb pri zápise
Write Error Rate
Celkový počet chýb, ktoré vznikli pri zápise do sektora pevného disku.